Pörssitieto    

ENTISET PÖRSSIYHTIÖT

Vuosina 1912–72 sekä 1973–96 pörssilistalta poistuneet yhtiöt esitellään sivustossa hieman erimuotoisilla internet-sivuilla. (Koska Pörssitieto-kirja alkoi ilmestyä 1972.) 1997–2007 poistuneet pörssiyhtiöt ja v. 2008 listalla olleet yhtiöt käsitellään myös PT-sivustossa.
Ks. alla selityksiä.

Valitse hakemiston sivua yhtiön nimen mukaan:

1912–72:   AJ   |   KR   |   SÖ

1973–96:   A–R   |   S–Ö

1997–2007 poistuneet

V. 2008 listoilla olleet

1862–75 pörssinoteeratut yhtiöt

1762–1912 per. oy:t    |   Listautumiset

Pakkolunastus- ja välimiesmenettelyt.
Vanhat osakeannit.Pörssiyhtiöiden historiikit.
Nimihakemistot (1972, -87, -98, -07).
Vanhat osakekirjat: pörssi, kaikki.
PÖRSSITIEDON  YHTEYDENOTTOLOMAKE
G. Kock


MUSTA TAULU
Ennen meklarilistaa pörssimeklarit olivat 1930-luvulta lähtien (ks. Tiderman 1937 s. 112 kuva) ilmoittaneet toisilleen noteeraamattomien osakkeiden osto- ja myyntikohteista pörssisalin takaseinällä olevalla liitutaululla, ns. musta taulu. Myyntitoimeksiannot taisivat tulla lähinnä pankkien notariaattiosastoista. Oheiset kuvat on otettu 1965, 1970-luvun alku (kuva 2) ja 1977.

1970-luvun alkupuoliskolla käytiin kauppaa mm. seuraavilla osakkeilla: Dentaldepot, Farmos, Finnair, Hammasväline (vanha; anti 1972 10:1 ja na. 2,50→20 mk), Hesperus, Juurikassokeri, Karair, Karhu-Titan, Kasviöljy, Kirjateollisuusasioimisto, Leipurien Tukku, Lännen Tehtaat, Lääke, Lääketukku (anti 1969 1:2 na.), Lääkintäsähkö, Maanviljelijäin Maitokeskus, Margariini, Medipolar, Merihuolto, Orion, Pohjanmaa, Rohto, Porin Puuvilla, Salon Sokeri, Savon Sellu, Star, Suomen Kiinteistöpankki, Suomen Rohdosyhtymä (anti 1961 op. 0,25→0,40 Mmk merkintähinta 6 mk, 1962 10:8 à 4 mk), Turengin Sokeri, Union-öljy, Uusi Suomi, Vaasan Höyrymylly, Vehnä, Verdandi ja WSOY.

Meklarilista ja kaikki sen yhtiöt esitetään omalla sivullaan.

Luettelo vanhoista pörssivälittäjistä.


OSAKEINDEKSIKÄYRÄ 1912–79
Pörssitieto-kirjoissa oli aikoinaan myös pitkän ajanjakson osakeindeksikäyrä, jonka alkuvuosi oli 1916. (Vuosina 1912–15 kurssit olivat keskimäärin lähes muuttumattomia pisteluvulla noin 10 ja pörssivaihto oli vain 1–2 % 1915 jälkeisestä vuosivaihdosta.) Kuvan käyrä, PT:n viimeinen, menee vuoden 1979 loppuun. Käyrä pohjautui Unitaksen teollisuusosakeindeksiin (1926=100), lukuun ottamatta 1916–22, joiden vuosien indeksiluvut olivat kirjan toimituksen laskemia. Vuodesta 1929 lähtien käytettiin käyrässä joka kolmannen kuukauden indeksilukua (ennen sitä vuosi-indeksiä). Ks. myös Suomen osakepääomat 1865–1972.

Kurssikehitystä voi verrata porrasmuotoiseen, rahanarvon muuttumista kuvaavaan tukkuhintaindeksin (1926=100) vuosikeskiarvojen mukaan tehtyyn käyrään – silloin oli vielä tällainen sidonnaisuus. Suora viiva kuvassa on kurssitrendi 1950–73. Tarkempia tietoja indeksistä: Unitaksen osakeindeksi. Indeksin osingonoikaisutapaa on kritisoitu.

Ks. myös: Peter Nyberg & Mika Vaihekoski. A New Value-Weighted Total Return Index for the Finnish Stock Market 1912–69. 2009. Ladattava PDF.
Panu Poutvaara. Pörssikurssien kehitys Suomessa 1896–1929: Uudet indeksisarjat ja niiden tulkinta. Suomen Pankin keskustelualoitteita 25/1996.

SELITYKSIÄ: 1912–72 poistuneet yhtiöt

Pelkkä luettelo vuosina 1912–72 pörssilistalta poistuneesta 107 yhtiöstä julkaistiin ensimmäisen kerran Pörssitieto-kirjassa (Osakesäästäjän käsikirja) 1972 s. 177 (korjauksia PT 1973 s. 236). 2004 tämä lista OCR-skannattiin ja siirrettiin internetiin. Alla olevan sisällysluettelon vuosiluvut ovat ensimmäinen ja viimeinen pörssinoteerausvuosi. Ko. poistuneista osakeyhtiöistä ainoastaan Forcit ja Helsingin Pantti (sekä Kaleva) ovat edelleen sellaisinaan olemassa.

Itse esityksissä yhtiöiden nimet ovat tarkasti kaupparekisteriin merkityssä muodossa. Huom! Epävirallisia suomennoksia ei ole käytetty yhtiöesityksissä, mutta ne esiintyvät allaolevassa sisällysluettelossa ja viitteissä.

Perustamispäivämääristä (pörssilistalla olleen yhtiön) ensimmäinen on päivä, jolloin perustajat hyväksyivät osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen (säännöt). Toinen on päivä jolloin senaatti/kauppa- ja teollisuusministeriö vahvisti yhtiöjärjestyksen. Tämän jälkeen voitiin pitää yhtiön perustava kokous, minkä jälkeen yhtiön tuli ilmoittautua kaupparekisteriin merkittäväksi (1.7.1896 lähtien) sekä tehdä elinkeinoilmoitus maistraatille. Viimeksi mainittuja päivämääriä ei ole selvitetty. "V:een" tarkoittaa, että nimenmuutos tapahtui ko. vuoden aikana/sisällä. Historiatiedot painottuvat aikaan, jolloin yhtiö oli pörssissä.

Pörssipäivämäärät ovat ensimmäinen ja viimeinen päivä, jolloin yhtiön osakkeelle voitiin noteerata osto- ja myyntikursseja Pörssissä. Kuvaukset osakkeiden kurssikehityksistä ovat melko ylimalkaisia vuosikeskiarvoja (mk-vuosivaihto / kpl-vuosivaihto). Osakeantitietojen tarkoitus on myös antaa pohjaa osakkeen kurssikehityksen tarkastelulle. R = rahastoanti, U = maksullinen uusmerkintä. Korvausosakkeiden hallintoyhteisölle annettuja ja siltä takaisinlunastettuja osakkeita ei huomioida.

Vakuutusyhtiöiden nimellisarvo: ks. takuurahastositoumus.

Ensimmäisen maailmansodan aikana ja heti sen jälkeen rahan arvo heikkeni Suomessa noin 90 %, mutta jostain syystä tämä ei nostanut osakekursseja. Ks. kurssi- ja inflaatiokäyrää sekä sen selitykset.

Ensimmäinen yhtiö, joka poistui listalta, oli Navigator 1917 (purettu). Ensimmäinen pörssikonkurssi oli Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassa 1922 (listalta 1921). Samana vuonna Yleinen Suomalainen Vakuutus meni konkurssiin.

Markkamääräiset luvut ennen 1.1.1963 ovat vanhoina markkoina (100 vmk = 1 nmk).
Suurimmat omistajat on poimittu satunnaisista yhtiökokouspöytäkirjoista. Kaikki suurosakkaat eivät välttämättä olleet kokouksessa edustettuina (eivätkä aina edes osakerekisteriin merkittyjä).
Esitysten sisältö on jatkuvan kehitystyön kohteena. Lähteitä on hyödyntämättä.


KÄYTETYT YLEISLÄHTEET
Perustamispäivämäärät, tiedot osakepääomista ja osakkeista, omistajista sekä lakkaamisista perustuvat kaupparekisterin kansallisarkistossa olevien lakanneiden yhtiöiden asiakirjoihin (ohjeita niiden käytöstä). Sitä ei erikseen mainita yhtiöesityksissä. Vaihto- ja kurssitiedot ovat pörssin vuosikertomuksista.

[Kta] = Kotimaisen teollisuuden albumi. 1913. (Niteessä osat I ja II. Tiedot per 1912.)
[Tif] = Trade and Industry of Finland. 1922.
[H] = J. Hirn. Suomen kauppa, meriliike ja teollisuus sanoin ja kuvin. Lisätietoja.
[J] = H. Jernström. Osakkeenomistajan kirja. 1931.  Alla aktieägares bok. 1934.
[PK] = P. Kantanen. Aikamatka pörssiin: osakekirjat kertovat. 2012. (Sisältää kuvia osakekirjoista.)
[St] = Suomen teollisuus. 1951. (Yhtiötiedot ovat per 1950.)
[Stk] = Suomen Teollisuus ja Kauppa I–V. 1922–36.
Lisäksi on lähteinä käytetty runsaasti eri yritysten historiikkiteoksia ym.
P. Kantanen & K. J. Sillanpää. Osakekirjat kertovat. 1988. (Sisältää kuvia osakekirjoista.)
R. Klinge. "Pankkiboomi." Vuosina 1916–1920 perustetut liikepankit ja niiden kohtalot. Suomen pankin työpaperi 5/93.
P. Schybergson. Förvärv och fördärv: Finlands ekonomi i ett brytningsskede 1914–1926. Schildts 2007.


LUETTELO YHTIÖISTÄ
Esitykset A–J:
Oy Agraria Ab 1920–24
Agros Oy, Agros Ab 1915–31
Allmänna Finska Försäkrings Ab 1918–22
Oy Arabia Ab, Arabian Posliinitehdas Oy 1927–49
Atlas Pankki Oy 1922–29
Aura Sockerbruks Ab, Auran Sokeritehdas Oy 1917–19
Oy John Barker Ab 1918–32
Billnäs Bruk Ab, Billnäsin Tehdas Oy, Oy Billnäs Ab 1912–28
Brändö Villastad Ab (Kulosaaren huvilakaupunki) 1918–28
Oy Crichton Ab 1916–24
Dalsbruk Ab 1912–25
Ekö Ångsåg och Fabriker Ab 1918–23
Emissiooni Oy, Emissionsaktiebolaget, Emissions Ab 1917–24
Etelä-Suomen Kaukopuhelin Oy 1912–34
Etelä-Suomen Pankki Oy 1926–27
Etelä-Suomen Voima Oy 1927–34
Fastighetsbanken i Finland Ab ks. Suomen Kiinteistöpankki Oy
Ab Ferraria Oy, Oy Ferraria Ab 1916–51
Laivanvarustus Oy Finlandecia, Rederi Ab Finlandecia 1919–21
Finlands Handelsbank Ab ks. Suomen Kauppapankki Oy
Finska Agrarbyrån Ab ks. Suomen Agraaritoimisto Oy
Finska Bergnings Ab Neptun 1912–19
Finska Forcit-Dynamit Ab, Oy Forcit Ab  ks. Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy
Finska Gummifabriks Ab ks. Suomen Gummitehdas Oy
Finska Kabelfabriken Ab ks. Suomen Kaapelitehdas Oy
Forssa Ab, Oy Forssa Ab 1915–34
De Förenade Yllefabrikerna Ab ks. Yhdistyneet Villatehtaat Oy
Förenings-Banken i Finland (vanha) 1912–19
Förvaltningskoncernen för Ersättningsaktier ks. Korvausosakkeiden Hallintoyhteisö
Hantverkare Aktiebanken i Finland, Hantverksbanken Ab ks. Suomen Käsityöläisosakepankki
Harju Yllefabrik Ab, Harjun Villatehdas Oy 1916–20
Teknokemiallinen Tehdas Helios Oy 1917–20
Helsingfors Ångfartygs Ab 1912–20
Helsingin Makasiini Oy, Helsingfors Magasins Ab 1912–44
Helsingin Pantti Oy, Helsingfors Pant Ab 1912–35, 1937–38, 1940–68
Helsingin Panttilainakonttori Oy 1912–35, 1937–38, 1940–64
Helsingin Raitiotie- ja Omnibus Oy 1912–26
Hietalahden Sokeritehdas Oy ks. Sandvikens Sockerbruk Ab
Hämeenlinnan Verkatehdas Oy 1942–52
Högforsin Tehdas Oy, Ab Högfors Bruk och Wattola Träsliperi 1915–33
Palovakuutus-Oy Imatra 1915–33
Jakobstads Cellulosa Ab ks. Pietarsaaren Selluloosa Oy
Jälleenvakuutusosakeyhtiö Osmo ks. Osmo

Esitykset K–R:
Försäkrings Ab Kaleva, Vakuutusosakeyhtiö Kaleva 1912–23
Kangas Pappersbruks Ab, Kankaan Paperitehdas Oy, Ab Kangas 1917–19
Karhula Oy 1920–31
Keravan Tiilitehdas Oy, Kervo Tegelbruk Ab 1912–26
Kommersbanken Ab ks. Liikepankki Oy
Kone ja Silta Oy, Kone- ja Siltarakennus Oy ks. Maskin och Brobyggnads Ab
Korvausosakkeiden Hallintoyhteisö 1946–56
Kotkan Rauta Oy, Kotka Järn Ab, Kotka Jern Ab ks. Kotkan Konepaja Oy
Kotkan Konepaja Oy, Kotka Mekaniska Verkstad Ab 1916–23
Kotkan Sokeritehdas Oy 1915–19
Kuitu Oy 1942–44
Tapaturmavakuutusosakeyhtiö Kullervo 1912–68
Käsiteollisuuspankki Oy ks. Suomen Käsityöläis-Osakepankki
Landsfastighetsbanken Ab ks. Oy Maakiinteistöpankki
Landtmannabanken Ab 1912–20
Leppäkoski Fabriker Ab, Leppäkosken Tehtaat Oy 1916–24
Liikepankki Oy 1919–23
Liittopankki Oy 1924–31 (vrt. edeltäjäyhtiö Suomen Liittopankki Oy)
Lojo Cellulosafabrik Ab, Lohjan Selluloosatehdas Oy 1927–31
Oy Lokomo Ab 1920–23
Luotto-Pankki Oy 1922–33
Länsi-Suomen Osakepankki 1916–29
Läskelä Bruk Ab, Oy Läskelä Ab 1915–32
Maakiinteistöpankki Oy 1918–34
Maakuntain Pankki Oy 1929–31
Maskin- och Brobyggnads Ab, Maskin och Bro Ab 1915–36
Merivakuutusosakeyhtiö Triton ks. Triton
Metvikens Mekaniska Verkstad Ab ks. Onkilahden Konepaja Oy
Navigator Ab, Navigator Oy 1913–17
Neptun ks. Finska Bergnings Ab Neptun
Ab S. Nikolajeff Jr Oy, Oy Nikolajeff Ab 1917–24
Nordiska Aktiebanken för Handel och Industri ks. Pohjoismaiden ...
Oy Nurmi Ab 1916–28
Nylands Aktiebank 1912–18
Onkilahden Konepaja Oy 1918–23
Orimattilan Villatehdas Oy 1915–23
Jälleenvakuutusosakeyhtiö Osmo 1912–26
Palovakuutus-Oy Imatra ks. Imatra
Palovakuutusosakeyhtiö Wellamo ks. Wellamo
Olycksfallsförsäkrings Ab Patria 1912–20
Pero Spikfabrik Ab, Peron Naulatehdas Oy 1918–20
Pietarsaaren Selluloosa Oy 1942–60
Pohjoismaiden Osakepankki Kauppaa ja Teollisuutta varten 1912–19
Pohjois-Suomen Pankki Oy ks. Atlas Pankki Oy
Pohjolan Osakepankki, Pohjos Oy 1922–48
Porin Puuvillateollisuus Oy 1916–21 (vrt. uusi yhtiö Porin Puuvilla Oy)
Privatbanken i Helsingfors Ab 1912–21
Rautatiekirjakauppa Oy 1942–52
Reposaaren Höyrysaha Oy, Räfsö Ångsåg Ab 1919–21

Esitykset S–Ö:
Sandvikens Sockerbruk Ab 1917–19
Savo-Karjalan Osakepankki 1922–40
Oy Silverbergin & Wecksellin Yhdistetyt Hattutehtaat, Ab Silverbergs & Wecksells Förenade Hattfabriker 1917–26
Ab Simpele, Simpele Oy 1916–20
Sjöförsäkrings Ab Triton ks. Triton
Spårvägs- och Omnibus Ab i Helsingfors ks. Helsingin Raitiotie ja Omnibus Oy
Oy John Stenberg Ab, John Stenbergs Maskinfabrik Ab 1937–55
Ab Städernas i Finland Hypotekskassa 1912–20
Suomen Agraaritoimisto Oy 1918–20
Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy 1916–36, 1948–52
Suomen Gummitehdas Oy 1931–66
Suomen Kaapelitehdas Oy 1920–23
Suomen Kauppapankki Oy 1912–24
Oy Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassa ks. Ab Städernas i Finland ...
Suomen Kiinteistöpankki Oy 1912–44
Suomen Kumitehdas Oy ks. Suomen Gummitehdas Oy
Suomen Käsityöläisosakepankki 1919–45
Suomen Liittopankki Oy 1921–24 (vrt. uusi yhtiö Liittopankki Oy; ks. myös Kantanen & Sillanpää s. 94)
Suomen Maatalousosakepankki (SMOP) 1922–33, 1942–58
Suomen Pelastus Oy Neptun ks. Finska Bergnings Ab Neptun
Suomen TeolIisuus-Hypoteekkipankki Oy 1943–52
Oy Suomen Vanutehdas Ab 1916–21
Suomen Yhdyspankki (vanha) ks. Föreningsbanken i Finland
Södra Finlands Interurbana Telefon Ab ks. Etelä-Suomen Kaukopuhelin Oy
Södra Finlands Bank Ab ks. Etelä-Suomen Pankki Oy
Södra Finlands Kraft Ab ks. Etelä-Suomen Voima Oy
Sörnäs Ab, Sörnäs Oy, Sörnäs Snickeri Ab, Sörnäinen Oy 1916–25
Taalintehdas Oy ks. Ab Dalsbruk
Tampereen Osakepankki 1912–29
Tampereen Puuvilla Teollisuus Oy 1912–34
Tapaturmavakuutusosakeyhtiö Kullervo ks. Kullervo
Tapaturmavakuutusosakeyhtiö Patria ks. Patria
Teknokemiallinen Tehdas Helios Oy ks. Helios
Ab Tornator Oy 1913–35
Sjöförsäkrings Ab Triton 1912–24
Turun Osake-Pankki 1912–20
Turun Rautateollisuus Oy, Turun Rautateollisuus ja Vaunutehdas Oy ks. Åbo Järn
Turunmaan Pankki Oy 1923–33
Ab Uleå Oy, Oy Uleå Ab 1916–28
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten ks. Utrikeshandel, Aktiebanken för
Unionbanken Ab ks. Liittopankki Oy
Unionbanken i Finland Ab ks. Oy Suomen Liittopankki
Aktiebanken för Utrikeshandel 1922–23
Uudenkaupungin Valtamerilaiva Oy 1920–21
Uudenmaan Osakepankki ks. Nylands Aktiebank
Vaasan Höyrymylly Oy, Wasa Ångqvarn Ab, Vasa Ångkvarn Ab 1915–40
Vaasan Osakepankki, Waasan Osake-Pankki 1912–20
Vaasan Puuvilla Oy, Vaasan Puuvillatehdas Oy, Wasa Bomullsmanufaktur Ab
1915–31, 1942–63
Vaasan Sokeritehdas Oy, Vaasan Sokuritehdas Oy ks. Vasa Sockerfabriks Ab
Walkiakoski Ab, Walkiakoski Oy, Valkiakoski Oy (uusi) 1915–34
Wasa Aktie Bank, Vasa Aktiebank ks. Vaasan Osake-Pankki
Wasa-Nordsjö Ångbåts Ab, Vasa Nordsjö Ångbåts Ab 1915–25
Vasa Sockerfabrik Ab, (Vasa Sockerbruk Ab) 1915–19
Vakuutusosakeyhtiö Wellamo, Palovakuutusosakeyhtiö Wellamo 1916–35
Wiipurin Saha Oy, Viipurin Saha Oy, Wiborgs Sågverk Ab 1919–21
Villayhtymä Oy 1960–69
Vulcan Ab, Vulcan Oy 1916–23
Yhdistyneet Villatehtaat Oy 1915–59
Yhdyspankki Suomessa (vanha) ks. Föreningsbanken i Finland
Yleinen Suomalainen Vakuutusosakeyhtiö ks. Allmänna Finska ...
Åbo Aktiebank ks. Turun Osakepankki
Ab Åbo Jernmanufaktur och Waggonfabrik Oy, Åbo Järnmanufaktur Ab 1916–22
Åbolands Bank Ab ks. Turunmaan Pankki Oy
Ab Åströms Tekniska Fabrik Oy, Oy Åströms Fabriker Ab, Oy Åströmin Teknillinen Tehdas Ab 1916–23
 


Takaisin sivun alkuun.