Pörssitiedon    

OSAKKEIDEN LUNASTUKSET

VANHENTUNEET PAPERISET OSAKEKIRJAT, PAKKOLUNASTUKSET, FUUSIOT
Linkit yhtiönimien mukaisiin luetteloihin:
A–OP–Ö Kulkukaavio.
Pakkolunastus, välimies.
Tapaus SampoElisa.
Vanhentuneiden osakekirjojen keräilyarvo.

INVALID FINNISH SHARES, UNREGISTERED IN BOOK-ENTRY SYSTEM, TENDER OFFERS AND DEPOSITED REDEMPTION PRICES IN TAKEOVERS AND ACQUISITIONS, ETC.
Copyright © G. Kock 2.2007–2011.

Tämä alasivusto käsittelee paperisia osakekirjoja, jotka usein esiintyvät yleisöllä. Sivuja ei päivitetä, mutta säilytetään historiasyistä.

Etenkin arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen* jälkeen unohtuneista ja vanhentuneista arvopapereista on tullut taloudellisesti merkittävä ongelma. Esimerkiksi Nokia Oyj:llä oli arvo-osuuksiksi vaihtamatta jääneitä osakkeita 42 miljoonan euron arvosta, kun Nokia-osakkeen jälkivaihto päättyi 2001. Arvokkaita osakkeita voi myös menettää vähemmistöosakkeiden pakkolunastuksen noudattamatta jättämisen tai vanhan rahastoannin merkintäoikeuden päättymisen vuoksi. Pelkkä osakekirjojen vaihto uusiin ei mitätöi vaihtamatta jääneitä osakekirjoja. Kun osake on arvo-osuutena, uusia em. ongelmia ei enää tule. *Alkoi 1992 ja on silloisten pörssiyhtiöiden osalta päättynyt 2000.

On kuitenkin syytä korostaa, että valtaosa yllättäen esille tulleista vanhoista osakekirjoista on kelpaamattomia – konkurssiyhtiöiden tai toimintansa lopettaneiden pk-yritysten antamia. Unohdetut paperiset osakekirjat, jotka vielä saattavat olla rahanarvoisia, ovat tyypillisesti pienten sähkö-, puhelin ja lehti/kirjapainoyhtiöiden sekä tietysti pörssiyhtiöiden antamia. Ennen 1946 päivätyt osakekirjat, joista puuttuu punainen arvopaperileimaus-leimamerkki ovat kuitenkin yleensä osakkeina arvottomia (vapautus).

Tähän johdantoon liittyvään yhtiöluetteloon on pyritty kokoamaan tietoja sellaisista yhtiöistä, joilla on ollut tai on laajahko omistuspohja ja joiden osakekirjat ovat sen verran tuoreita, että niitä voisi vielä olla ulkona ja niillä saattaisi olla arvoa. Ellei etsimänne yhtiö löydy tästä listasta, kannattaa vielä vilkaista luetteloamme tunnetuista keräilyosakkeista (ks. tarkemmin alhaalla), ennen kuin ryhtyy aikaa vieviin selvitystöihin. Osakekirjasta puuttuvat asianmukaiset omistajuuden siirrot ja saantoselvitykset aiheuttavat myös usein vaikeuksia. Puuttuvan saantoselvityksen sijaan voi yhtiölle yrittää tarjota sitoumusta. Ks. myös osakkeen vertailuarvo.


SIIRROT ARVO-OSUUKSIKSI

Kun yhtiö on siirtynyt arvo-osuusjärjestelmään, yhtiökokouksella on oikeus, muttei velvollisuutta, lopettaa osakekirjojen jälkivaihto. Edellytykset ovat, että vähintään viisi vuotta on kulunut varsinaisesta vaihtoajasta, että alle 1 % osakkeista on vaihtamatta ja että lopettamispäätöksestä kuulutetaan lehdessä. Vuosi kuuluttamisen jälkeen yhtiö voi myydä vaihtamatta jääneet osakkeet niiden (tuntemattomien) omistajien lukuun ja tallettaa varat kuluilla vähennettyinä lääninhallitukseen. [Vanha OYL (14.2.1997/145) 3a luku 3a §, mitä kohtaa edelleen sovelletaan lähes kaikkiin pörssiosakekirjoihin. Jos yhtiö on siirtynyt arvo-osuusjärjestelmään uuden lain (21.7.2006/624, 4 luku 10 §) aikana määräaika on 10 vuotta, minkä jälkeen osake voidaan julistaa yhtiölle kuuluvaksi.]

Myös yhtiön vanhoilla nimillä olevia, samoin kuin fuusioituneiden yhtiöiden osakekirjoja otetaan monessa tapauksessa vielä pankeissa vastaan arvo-osuuksiksi siirrettäviksi. Mikäli yhtiö on toteuttanut splitin ennen ao-siirtoa, vanhalla nimellisarvolla olevat osakkeet on kuitenkin ensin vaihdettava uusiin osakekirjoihin, mikä yleensä tapahtuu yhtiön pääkonttorissa. Jos sen sijaan ao-jälkivaihto on päättynyt, tai osake on pakkolunastettu, osakekirjaa ei enää toimiteta pankkiin, vaan lääninhallitukseen. Poikkeus.

Kadonnut paperinen osakekirja voidaan hakemuksesta kuolettaa omistajan kotikunnan käräjäoikeudessa, jos siihen on olemassa lain edellytykset (laki 14.8.1901/34A). Tämän jälkeen saa yhtiöltä uuden osakekirjan. Toimenpiteet on syytä antaa pankin, lakimiehen tai itse yhtiön hoidettaviksi, ja ne vaativat paljon aikaa. Kustannukset ovat merkittäviä, mutta jos kysymyksessä ovat esimerkiksi rekisteröidyt Nokia-osakekirjoista, joita tiedetään kadonneen, niin kuolettaminen saattaa kannattaa.

Jos väliaikaistodistus (osakemerkinnän tai -vaihdon) on jäänyt vaihtamatta osakekirjoihin, saattavat ne vielä olla yhtiöltä saatavissa. Tämän jälkeen tehdään osakekirjojen siirto arvo-osuuksiksi tai talletettujen varojen nosto.

Osinkolipulla maksetun osingon vanhenemisaika on viisi [nyk. 3!] vuotta osingonmaksun aloituspäivästä lukien (VelkakirjaL 25 §). Samaa määräystä sovelletaan arvo-osuusjärjestelmän yhteistileillä oleviin osakkeisiin, kun osakekirja esitetään jälkivaihdettavaksi. Vanhentumisajan jälkeen osinko kuuluu yhtiölle.


PAKKOLUNASTUS, FUUSIO JA RAHASTOANTI

Jos pakkolunastuksessa (ks. myös erillistä esitystä) vähemmistöosakas vastustaa lunastusta tai ei hyväksy tarjottua hintaa, asia ratkaistaan välimiesoikeudessa. Kun oikeus on antanut tuomionsa ja se on saanut lainvoiman, lunastamatta jääneiden osakkeiden lunastushinta talletetaan (kuukauden sisällä) lääninhallitukseen. Poikkeus. Näitä talletuksia saatetaan edelleenkin tehdä, vaikka yhtiö jo olisi arvo-osuusjärjestelmässä mutta jälkivaihto ei ole päättynyt, ja talletus kohdistuu silloin arvo-osuuksiksi siirtämättä oleviin osakkeisiin. 4.9.1998 lähtien annetut välitystuomiot on toimitettu kaupparekisteriin. PT-netin yhtiöesityksissä on tiedot lunastusten pääkohdista.

Kun fuusiossa on sulautuvan yhtiön osakkaille annettu fuusiovastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita tai rahaa, oikeus näihin osakkeisiin tai varoihin on joskus vielä voimassa, mutta vanhan yhtiön osakkeiden määrä on vastattava vaihtosuhdetta. Ao-järjestelmässä olleen, fuusioituneen yhtiön paperimuotoinen osake on silloin ensin siirrettävä arvo-osuudeksi, mikä näissä tapauksissa hoidetaan osakkaan omassa ao-tilinhoitajapankissa. Sama koskee jakautumisvastiketta yhtiön jakautumisessa. Velvollisuus sulatumisvastikkeen antamiseen päättyi vuoden 1978 osakeyhtiölain (astui voimaan 1.1.1980) mukaan viiden vuoden kuluttua lopputilityksen esittämisestä [13 luku 12 §. Edellisessä laissa ei ollut vanhenemisaikaa.].

Korkein oikeus on vuonna 2000 tehnyt Hämeen Sähkö Oy:n fuusiovastikkeita koskevan ennakkopäätöksen, joka sen mielenkiinnon vuoksi jäljitetään lyhentämättömänä tässä.

Viiden vuoden kuluttua rahasto-osakeannista yhtiö saattoi, kehotettuaan ensin lehtikuulutuksella omistajia vuoden sisällä merkitsemään osakkeitaan, myydä ne omistajien lukuun. Tilanne voi syntyä anneissa, joissa oli fyysisiä merkintäkuponkeja. Varat, joita ei ollut nostettu neljän vuoden kuluessa myynnistä, lankesivat yhtiölle. [Vuoden 1978 OYL 4 luku 14 § (sovelletaan 1.1.1980–31.8.2006 toteutettuihin anteihin). Ennen 1978 OYL rahastoanneille ei ollut vanhenemisaikaa.] Em. kohdan mukaiset mahdolliset nostamattomat rahasto-osakevarat eivät ole luettelossamme mukana. Uusmerkinnässä merkintäoikeus päättyy jo merkintäajan umpeutuessa.


ERINÄISIÄ TAPAUKSIA (ks. myös Poikkeus)

Atria: Itikka Lihabotnian ja Lihapolarin osakekirjat on ensin toimitettava Atrian pääkonttoriin Itikka-Lihapolarin osakkeiksi vaihdettavaksi. Osakemäärän on oltava 10:llä tasaan jaollinen (yli- tai alimenevistä osakkeista ei saa korvausta). Vain Itikka-Lihapolarin osakkeita voi lunastuttaa ISLH:ssa.
Keski-Suomen Puhelin: 1996–97 vanhan KSP:n osakekirjat leimattiin K-osakkeiksi ja 1 vanhalla sai 1 uuden A-osakkeen maksutta ja enintään 6 uutta maksullista A-osaketta. Fuusiossa 1998 uusi KSP-yhtiö (myöh. Yomi (uusi)) siirtyi ao-järjestelmään ja 2004 yhtiö fuusioitiin Elisaan. Vuoden 2004 fuusiovastike vastaa nyt 62 Elisa-osaketta jos on 1 vanhan KSP:n K-osake, joka ei osallistunut rahastoantiin, 33 Elisaa jos on K-osake, joka osallistui rahastoantiin (osakekirjassa on silloin leima) tai 28 Elisaa jos on 1 vanhan KSP:n A-osake. Lisää.
M-real on sopinut, että Nordea ottaa vastaan ja maksaa seuraavien yhtiöiden yhdestä osakkeesta: Metsäliiton Selluloosa/Teollisuus 35,35 €, Metsäliiton Paperi 35,35 € sekä Savon Sellu 70,70 €. G. A. Serlachiuksen osakkeet sen sijaan tulee toimittaa M-realille. Osakemäärän on oltava kolmella tasaan jaollinen (vrt. Atria ed.). Hinta on 353,50 €/os.. Vain B-sarjan papereita pitäisi enää olla liikkeellä.
Nokian ja sen edeltäjäyhtiöiden (vanha Nokia ja Suomen Gummitehdas) arvopaperit on toimitettava Nordealle, joka ilmoittaa osakkeenomistajan tilinumeron LH:lle maksua varten. Oikeus kaikkiin rahasto-osakkeisiin on menetetty; splitit otetaan huomioon. Nokia ei suostu palauttamaan tällaista osakekirjaa mitätöitynä.
Raisioon fuusioituneiden Kasviöljyn, (Raision) Margariinin ja Vehnän osakekirjat toimitetaan ensin Raisio Oyj:lle (Eeva Hellsten), josta saa Raision Tehtaan osakekirjan. Vaihtosuhteiden on täsmättävä. Kirja vaihdetaan tämän jälkeen Raisio Oyj:n arvo-osuuksiksi osuuspankeissa.

ESIMERKKITAPAUS: Minulla on Polar-Rakennus-oy:n vuoden 1991 osakekirja ja olen käynyt läpi kulkukaavion. Vaihto arvo-osuuksiksi tapahtui 1994. Viiden vuoden kuluttua siitä yhtiöllä oli, tietyin edellytyksin, oikeus, muttei velvollisuus, lopettaa osakekirjojen jälkivaihto, myydä vaihtamatta jääneet osakkeet ja tallentaa ne varat lääninhallitukseen (nyk. aluehallintovirastoon, AVI). Sellaista talletusta Polar ei ollut tehnyt. Silloin, kun kaikki osakkeet pakkolunastettiin IVG:lle 2005 tehtiin kuitenkin kaksi talletusta. Ne koskevat arvo-osuuksiksi vaihtamatta jääneitä paperisia osakekirjoja, sillä arvo-osuudethan pystyttiin lunastamaan automaattisesti. Osakekirjat voi AVI:n nostolomakkeen kera vuoteen 2015 mennessä toimittaa suoraan Etelä-Suomen AVI:n Helsingin toimipaikkaan Niitä ei vaihdeta ensin arvo-osuuksiksi (Nordeassa). Lunastushinta osakkeelta on 1,09 € + korko.LÄÄNINHALLITUS (nyk. aluehallintovirasto)

Kohdeyhtiön kotipaikan lääninhallituksen oikeushallinto-osastolla talletetut varat (Laki 9.10.1931/281) ovat osakkeenomistajien nostettavissa pienine korkoineen (korkoa korolle -menetelmä) kymmenen vuoden sisällä tallettamisesta kirjallista hakemusta (netissä on nostolomake) ja arvopaperin luovuttamista (saantoselvityksineen) vastaan. Osakekirja siirtyy talletuksen tehneen yhtiön haltuun. Kymmenen vuoden talletusajan umpeuduttua yhtiöllä on oikeus hakea nostamatta jääneet varat takaisin lääninhallitukselta [em. 1931-laki 7 §].

Lääninhallitukset ylläpitävät erimuotoisia luetteloita talletetuista varoista tallettajien nimien mukaan, mutta tietojen saanti ei aina ole helppoa. Valtaosa talletetuista varoista ovat Etelä-Suomen lääninhallituksessa (Helsingin toimipiste, Timo Korhonen). Toistaiseksi pystymme esittämään tietoja tämän lääninhallituksen osalta (tilanne lokakuu 2006, ml. Hämeenlinna), Länsi-Suomen (Turku ja Vaasa), Itä-Suomen, Lapin sekä Ahvenanmaan LH:n osalta (tilanteet tammikuu 2007). ESLH:n nettisvulla on ohjeita. Muiden yhteystiedot ks. www.laaninhallitus.fi

POIKKEUS: Ao-jälkivaihtojen lopettamisen sekä pakkolunastusten ja fuusioiden toimeenpanon yhteydessä yhtiö on voinut määrätä, että lunastettava osake on luovutettava ainoastaan pankille (yleensä Nordealle), eikä LH:lle, tai vaihtoehtoisesti joko pankille tai LH:lle. Tästä on oheisessa luettelossamme maininta. Pankki ilmoittaa saajan tilinumeron LH:lle tai hakee varat LH:lta.

Päivitys 10.2010: Seuraavien yhtiöiden osakekirjat toimitetaan ensin Nordeaan, ei aluehallintovirastoon: Amer, Hartwall, Ingman Group, Instrumentarium, Kesko, M-real (ml. Metsä-Pohjanmaa, Metsä-Serla, Metsäliiton Paperi/Selluloosa/Teollisuus, Savon Sellu), Nokia, Nordic Baltic Holding, Rautaruukki (ml. Valtameri), Stora Enso, Uponor, Wärtsilä (ml. Lohja, Lohjan Kalkkitehdas, Metra), YIT (ml. Perusyhtymä).
HPY:n osalta Etelä-Suomen Aluehallintovirasto tietää omistajan nimen perusteella, mitkä osuustodistukset eivät ole saaneet Elisa-osakkeita. HPY-todistuksissa ei ole mitätöintiä. [Huom! Nosto-oikeus on päättynyt elokuussa 2016.]


AINA ON KERÄILYARVOA

Jos kaikki em. vanhentumisajat ovat menneet umpeen, osakkeella on enää muisto- tai keräilyarvoa. Jokaisella paperisella osakekirjalla on jokin rahallinen arvo alan keräilijöille ja joskus tämä arvo voi olla sen verran korkea, ettei osaketta kannata lunastuttaa, vaikka siihen olisikin vielä mahdollisuus. Kaavio (PDF), joka auttaa selvittämään, onko tietty osake käypä. Osakekirjakeräilijät ry voi auttaa selvitystyössä ja myynnissä. Yhdistyksen sivustolla kerrotaan tästä keräilyharrastuksesta ja esitellään kaupankäyntikanavia.

Alan harrastelijat saattavat myös pystyä auttamaan, jos tuntemattoman yhtiön osakkeita on jostain löytynyt. Suomen keräilyosakkeet -sivuillamme on luettelo ja tietoja kaikista tiedossa olevista keräilyosakekirjoista. Usein niistä on myös kuva. Vaikka osakekirjalla olisikin lunastusarvoa, osakkaan kannattaa tiedustella yhtiöltä/aluehallintovirastolta mahdollisuutta saada kirja toimenpiteen jälkeen takaisin mitätöitynä.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tämä osakesäästäjien tarpeita varten laadittu taulukko ja sen johdanto eivät ole täydellisiä ja niiden tiedoissa voi olla virheitä. Tietojen saannin vaikeuden vuoksi täysin kattavaa luetteloa ei ole laadittavissa. Sitä on siksi syytä pitää vain suuntaa antavana. Emme ota vastuuta näiden sivujen tietojen käyttämisestä johtuneista mahdollisista oikeuksien menetyksistä tai tappioista, olipa ne mitä laatua hyvänsä. Pörssitieto ei ota vastaan osakeasioiden selvittely-toimeksiantoja. Lukijoiden virheilmoitukset ja lisätiedot ovat tervetulleita. Sivusto on jatkuvan kehitys- ja laajennustyön alla.TAULUKON SELITYKSET (Yhtiöt A–O, yhtiöt P–Ö)

Osakekirja: Luettelossa on tietoja, jotka koskevat kohdeyhtiön (eri nimilläkin antamia) osakekirjamuotoisia osakkeita. Yhtiön ao-aikaista uutta nimeä ei välttämättä mainita lainkaan. Myös tunnettujen noteeraamattomien yhtiöiden pakkolunastuksia sekä fuusioita on pyritty saamaan mukaan; lähinnä sellaisten yhtiöiden, joiden osakkeet on annettu 1960-luvulta alkaen, ja jotka liikkuivat markkinoilla. Jotkut saatavat voivat olla jo vanhentuneita, vaikka ne luettelossa ovat mukana. Kaikki ennen 1.1.1997 lakanneet pörssiyhtiöt esitellään web-sivustollamme, uudemmat (lakanneetkin) kirjassa.

Lunastaja, Fuusioija, Tallettaja: Vaatimuksen tms. esittäjä, lääninhallitukseen talletuksen tehnyt taho. Jos luettelossa oleva yhtiö on mennyt konkurssiin (konk.), osakepääoma on ollut kokonaan menetetty, joten osakkaille ei ole jäänyt jako-osuutta (eli osake on arvoton). "Toimii": toimiva, laajaomisteinen yhtiö, joka ei ole siirtynyt arvo-osuusjärjestelmään.

Arvo-osuus: Taulukkoon on pyritty saamaan mukaan tiedot kaikkien pörssiyhtiöiden arvo-osuusjälkivaihtojen tilanteesta: joko jälkivaihdon jatkumisesta (0000–) edelleen, tai sen päättymisestä (–0000). Yhtiön nimi arvo-osuusaikana ei välttämättä esiinny tässä luettelossa.

Pakkolunastus/Fuusio: Taulukossa mainitaan vuosiluvut osakekirjamuotoisten osakkeiden pakkolunastuksista sekä fuusioista 1973 lähtien. Lääninhallitukseen talletetut varat voivat yhtä aikaa sisältää sekä fuusioidun alkuperäisen yhtiön osakkeelle kuuluvan, alun perin osakemuotoisen fuusiovastikkeen, että nykyosakkeen pakkolunastushinnan. Varovaisuussyistä emme yleensä esitä vuotta tarkempia päivämäärätietoja taulukossa. Arvo-osuusmuotoisten osakkeiden pakkolunastuksista (joissa ei synny tarvetta tehdä talletusta) sekä fuusioista on tietoja painetussa Pörssitieto-vuosikirjassa.

Hinta, Vastike: Välitystuomioistuimen osakekohtainen pakkolunastushinta, taikka annettu fuusiovastike. "os." = osakemuotoinen vastike ja vaihtosuhde (vanha:uusi). Luettelon lunastushinta ei sisällä korkohyvityksiä. Splitit ja rahastoannit ovat saattaneet kasvattaa alkuperäisen osakekirjan tänä päivänä edustamaa osakemäärää. LH-talletusten osalta hintatietoja ei esitetä.

Paikka: "Vanh" = rahasaatava on vanhentunut. Pankki, jonka konttorit hoitavat ko. yhtiön paperisten osakekirjojen jälkivaihdon arvo-osuuksiksi. Lääninhallitus, jonne varoja on talletettu ko. yhtiön omistajien lukuun. Jos pakkolunastuksesta on yli 10 vuotta mahdollinen talletus on yleensä jo vanhentunut, eikä siksi mainita. ALH=Ahvenanmaan, ESLH=Etelä-Suomen, ISLH=Itä-Suomen, LLH=Lapin, LSLH=Länsi-Suomen, OLH=Oulun lääninhallitus.

Lääninhallituksen diaarinumero: Numeron alkuosa sisältää tiedon vuodesta, jolloin talletus (voimassa tarkalleen 10 vuotta) tehtiin. Nykyaikaisen numeron perään kuuluu vielä vakiolisäys "/Si-7".


Muut PT-linkit:    1973–96 lakanneet A–R  ja  S–Ö
Hämeen Sähkö.Yhtiöiden nimenmuutokset.
Holding 1945.

G. Kock
Osoite tälle sivulle: www.porssitieto.fi/osake/lunastukset.html

Sivun alkuun