G. Kock  2010
Pörssitiedon  

MIKÄ ON VUOSIHAASTE?

Käsite vuosihaaste eli vuosihaasto (ru. årsstämning, årsproklama) esiintyy sekä vanhojen osakeyhtiöiden että osakekirjojen nettiluetteloissamme ja niiden yhtiöiden lisätiedoissa. (Taulukoissa lyhennettynä "Vuosih.".) Entisajan sanan hyvä ja ytimekäs selitys on Pienessä Tietosanakirjassa 1928:

"Vuosihaaste l. proklama on tuomioistuimen antama julkinen haaste jonkin pesän kaikille velkojille viimeistään määrättynä päivänä vuoden kuluttua, kaupungissa ennen kello 12 päivällä ja maalla ennen kello 7 illalla, ilmoittamaan saatavansa oikeudelle, uhalla että velkoja, joka jättää saatavansa ilmoittamatta, menettää puhevaltansa velallista vastaan, ... V:n voivat saada ... yhtiön purkautumisen ... johdosta yhtiömiehet ... (Asetus määräajasta velkomisasioissa sekä vuosihaastosta 9/11 1868; Laki osakeyhtiöistä 2/5 1895, 43 §; ... Asetus kaupparekisteristä* 2/5 1895, 4 ja 9 §§)."

*Asetus on PDF-tiedostossa OY-lain jälkeen.

Em. teksti ei kaipaa parannusta, mutta voi lisätä, että jos yhtiö haki vuosihaastetta, se ei välttämättä tarkoittanut yhtiön lopettamista. Jos yrityksen vastuissa tai niiden määrissä oli jotain epäselvää taikka yhtiöllä oli tuntemattomia velkojia, yhtiö sai asiaan selkoa juridisesti pitävällä tavalla hakemalla vuosihaastetta. Sitä käytetään myös esimerkiksi fuusiossa ja osakepääoman alentamisessa. Jos osoittautui, että yritys ei ollut konkurssikypsä, se saattoi halutessaan hyvinkin jatkaa toimintaansa kuten ennen.

Tiedon yrityshistoriallinen hyöty on siinä, että jopa 1930-luvulle asti tuomioistuimet ilmoittivat konkursseista kaupparekisteriin vain satunnaisesti ja yhtiöt itse tekivät melko harvoin lakkautumisilmoituksia. Jos alioikeuden tiedotus vuosihaasteen hakemisesta on viimeinen ilmoitus kaupparekisterissä, voi olla melko varma, että ko. yhtiön toiminta on päättynyt samoihin aikoihin. Pienen yrityksen kohdalla se saattaa olla jopa ainoa säilynyt toiminnan loppumiseen vihjaava arkistotieto. Usein ei kuitenkaan ole sitäkään tietoa; vrt. "lak*".

Pörssitiedon nettisivuilla oleva päivämäärä saattaa olla päivä, jolloin tuomioistuin ilmoitti vuosihaastesta kaupparekisteriin. Päätös vuosihaasteen antamisesta on silloin voitu tehdä muutama päivä aikaisemmin.

1.1.1966 (laki 49/1965) lähtien menettelyn nimi on julkinen haaste (ru. offentlig stämning), koska määräaika lyheni vuodesta siten, että tuomioistuimen määräpäivä sai olla aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua. 1.1.2004 alkaen (laki 729/2003) määräaika lyheni kolmeen kuukauteen. Haasteesta kuulutetaan virallisessa lehdessä, nykyisin vain kerran ja lisäksi oikeusrekisterikeskuksen kuulutusrekisterissä (729/2003 10 §) internetissä. Osakeyhtiön purkamisessa selvitysmiehet hakevat nyt julkista haastetta PRH:lta.

Hallituksen esitys 187/2002 tulevaa lakia 729/2003 varten täydentää käsitteen määritelmää, jonka pääperiaatteet juontavat juurensa em. vuoden 1868 laista:

"Julkisen haasteen tarkoituksena on velallisen tuntemattomien velkojen tietoon saaminen ja tuntemattomiksi jääneiden velvoitteiden lakkaaminen. Tuntemattomien velkojen selvittäminen on tarpeen erilaisissa muutos- ja siirtymätilanteissa, ... Samanlainen tarve on käsillä myös yhtiön tai muun oikeushenkilön purkautuessa. Kaikissa näissä tilanteissa on tarpeellista saada kokonaiskuva velallisen varallisuusasemasta. Kun velkojia on julkisesti kehotettu ilmoittamaan vaatimuksensa, julkisen haasteen hakija ja muut oikeudenhaltijat voivat luottaa näin saatuun kokonaiskuvaan ja toimia sen edellyttämällä tavalla."

"Yleisellä oikeuspaikalla tarkoitetaan tuomioistuinta, jossa velallinen on oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 1 §:n mukaan velvollinen vastaamaan riita-asiassa." "Yhteisön vapaaehtoista purkautumista edeltää tavallisesti selvitystila. Selvitysmenettelyyn liittyy julkinen haaste, jolla pyritään selvittämään yhteisön tuntemattomat velkojat ja näiden saatavien kokonaismäärä."

"... hakemuksesta on lisäksi käytävä ilmi hakijan tiedossa olevat velallisen velat sekä velkojat ja heidän yhteystietonsa. Jos velan peruste ja pääoman määrä ovat hakijan tiedossa, ne on ilmoitettava hakemuksessa." "Julkisen haasteen yhteydessä ei käsitellä oikeudellisia epäselvyyksiä eikä tosiasioita koskevia riitoja. Kysymys on ainoastaan velkojen ilmoittamiselle varattavan määräajan asettamisesta ja velkojien ilmoitusten vastaanottamisesta." "... julkinen haaste raukeaa, jos velallisen osalta aloitetaan konkurssi, ..."

Vuodesta 1980 alkaen firma, joka on 10 vuotta ollut toimimaton, voi lakata myös ilman omistajiensa toimenpiteitä. Kaupparekisterilain (129/1979) 24 §:n mukaan patentti- ja rekisterihallitus voi yksinkertaisesti omatoimisesti poistaa tällaisen yhtiön rekisteristä.

Tämän sivun nettiosoite:
www.porssitieto.fi/kirjoitus/vuosihaaste.html