Pörssitieto:     

OSAKEKIRJAKATALOGI
Lyhenteiden selitykset

LUETTELON JOHDANTOON
Lue käytettyjen lyhenteiden selitykset,
tai klikkaa itseäsi suoraan katalogiin:
 A–GH–KL–NO–R S T–Ö
(Linkit osakekirjaluetteloiden yhtiöhin.)


Taulukoiden erikoismerkintä esim. "1975 79  |  1 (75) 10":  molemmilta vuosilta on 10:n littera, mutta vain vuodelta 1975 on 1:n littera. "1975 79  |  1 (79) 10 (75)":  vain vuodelta 1979 on 1:n ja vain vuodelta 1975 on 10:n.

Keräilyosakekirjojen ja niiden yhtiöiden esiintymismuodot (katalogin viimeisessä sarakkeessa) selitettyinä. Vaihdettujen osakekirjojen (osakekirjan jako, tuhoutuneen korvaaja yms.) vuodet ei oteta huomioon. Mit, lak, van ja voim ovat emittoituja (em) osakekirjoja; sp ja bl eivät ole. Sidotut ja (ulkomaalaisille) vapaat osakekirjat eivät ole listassa eroteltuna – ulkonäköero* on pieni eikä keräilijällä yleensä ole valinnanvaraa. Suomalaiset osakkeet on lähes aina annettu nimetylle henkilölle, ei haltijalle**. Tätäkään ei eritella tässä.
Esiintymismuotojen termit eri kielillä.

*Vapaa: Osakekirja ollut käypä 1939 tai myöhemmin ja siitä puuttuu teksti, joka kieltää ulkomaalaiselle luovuttamista (laki 224/39; rajoitus ei koskenut vakuutusyhtiöiden osakkeita). Myöhemmässä vaiheessa osakekirjan numeron yhteyteen painettiin usein punainen U-kirjain. Vrt. myös kuponkien tekstiä. Emittoituina ne ovat sidottuja paljon harvinaisempia (ks. lähemmin PT 1991 yhtiöesitysten kohdat 11). Osakkeiden ulkomaalaisrajoitus kumottiin 1.1.1993 alkaen.

**Esimerkkejä haltijaosakkeista: W. Blomqvist, Borgå Ångsågs etuoik., Börs etuoik., Emissiooni, Finland Copper, Fredriksfors, Heldt, Helsingfors Sandviks etuoik., Helsingin Lyhyttavara, Helsingin Puuteollisuus, Hirvineva, Igefa Fennica, Ikopal, Ivalo, Karelia, Kevola Torfströ, Konema, Finska Kuokkala, Länsisataman Puutavara, Merkurius, Muolajärven Terva- ja Tärpättitehdas, Nordanå Gods, Nykarleby Aktiebank, Oikos, Olgasberg, Pamppalan Maatalous, Parantaja, Pohjoismaiden Kahvikomppania, Pyynikki, Raahen Biljardi, Ravintoöljy, Savikko, Siitola, Sundberg, Suomen Koneliike, Suupohjan Maanviljelijäin, Säiniön Kantatila, N. W. Taimin Maalausliike, Terrakotta, Työn Valta, Tärnan, Ufanamet, United Artists, Uolevi, Vaasan Puuvilla 1873, Wiborgs Arbetarebostäder, Wicander & Larson, Voinvienti, Yhdyspankki 1863 (osa). "Haltijaosake nimellä": Helsingin Puuteollisuus. JVK:t ovat haltijapapereita.


Makuleras mit:
Emittoitu vanha osakekirja, joka on usein osakkeen viimeisen omistajan pyynnöstä palautettu osakevaihdon jälkeen yhtiöltä keräilijälle eri tavoin mitätöitynä (ruotsiksi: makulerad): leimalla, kynällä (sana tai risti), rei'illä – yhtiön tai sen pankin toimesta. Mit-muoto, joka on yleinen, liittyy etenkin 1970-luvulta alkaen käypäisyytensä menettäneisiin papereihin. Joskus leima on kuitenkin lyöty vasta kauan jälkeenpäin vanhaan osakekirjaan. Jos mitätöinti on merkitty vain osakekirjan sisäsivulle eikä ole ollut tiedossani, kohde on luokiteltu "van" tai "lak". Tiedossa on muutama asuntoyhtiö (1, 2, 3), jossa mitätöinti on Setelipainon toimesta suoritettu specimen-rei'ityksellä.

lak:
Konkurssin tai yritystoiminnan luonnollisen loppumisen vuoksi lakanneiden (kaupparekisteristä poistettujen) yhtiöiden antamia, ja siten osakearvonsa menettäneitä emittoituja osakekirjoja (paitsi näiden Selitysten muihin muotoryhmiin jo kuuluvat kohteet). Nämä osakkeet jäivät pääsääntöisesti kaikki omistajiensa haltuun. Pankit lienevät kuitenkin hävittäneet notariaattisäilytyksessä tai panttina olleet tällaiset paperit. Joskus osakeantia ei tosin ole muodollisesti olemassakaan, koska sitä ei viety kaupparekisteriin (esim.). Vuosihaaste-sana selitetty.
Listassani on tähän ryhmään myös sisällytetty jo hyvin kaun sitten muullakin tavoin (esim. fuusio) lakanneiden yhtiöiden sellaisia osakekirjoja, jotka aikoinaan olivat joko unohtuneet tai eivät löytyneet kun omistajien tuli esittää ne vaihdettaviksi tms. (esim.) Tiedonkulkukin on voinut olla huono. Näillä papereilla ei enää ole osakearvoa.

lak* (asteriskilla):
Yhtiö on poistettu kaupparekisteristä PRH:n päätöksellä (1979 KRL 24 §, nyk. yleensä ns. tilinpäätöspoisto: 1978 OYL 13 luku 4 §, 2006 OYL 20 luku 4 §). Menettelyjä on sovellettu v. 1980 lähtien yhtiöihin (paitsi asunto-oy:hin), jotka ovat tosiasiallisesti nukahtaneet pois jopa useita vuosikymmeniä aikaisemmin. Siksi lak*-vuosilukua ei yhtiötiedoissa mainita.

Lak? Yhtiö ei ole löytynyt kaupparekisteristä, mikä usein johtuu viraston kirjausvirheestä nykyluetteloissa.
Lakanneista yhtiöistä saattaa olla runsaastikin osakekirjoja jäljellä. Lak-papereissa ei kuulu olla mitätöintiä.

van:
Toimivien yhtiöiden vanhentuneita, emittoituja arvopapereita vailla mitätöintiä. Parin viime vuosikymmenten* aikana vanhentuneita, yleensä tarkoituksella (lue: keräilyä varten) vaihtamatta, lunastamatta tai paperittomaan arvo-osuusjärjestelmään (alkoi 1992 ja koskee mm. kaikkia pörssilistattuja yhtiöitä) siirtämättä jääneitä osakekirjoja. Oikeus tällaisten osakkeiden jälkivaihtoon tai jopa raha-arvoonkin on jo päättynyt tai päättyy lähivuosina. Joskus laiminlyönti voi johtua yksinkertaisesti unohduksesta (vrt. kuitenkin "lak" 2 ed., vanhat yhtiöt), tai peräti liittyä v. 1946 osakeleimaukseen.

Tähän luokkaan sisältyy myös toimivien (tai vielä parin viime vuosikymmenten* aikana toimineiden) yhtiöiden vanhojenkin osakekirjakantojen vaihtojen tai paperittomaan järjestelmään siirtymisen sekä lunastusten, fuusioiden tms. syiden vuoksi kelpaamattomiksi muuttuneita sellaisia osakekirjoja, joista kuitenkin puuttuu asiaan kuuluvat mitätöinnit. Ko. osakkeet lienee annettu ylimääräisinä kappaleina ao. yhtiöiden arkistoista keräilijöille.
*Koska alan aktiivista keräilytoimintaa ei ollut ennen n. 1980. Vrt. "lak".

Specimen sp:

Specimen. Kirjapainon lopullinen, emittoimaton näyte-, malli-, vertailu- (esim. värit) tai työkappale ilman numeroa (tai numerolla "0"). Myös: kirjapainon puolivalmiste sekä sellainen käsikirjoitus/luonnos, joka on piirretty entisen osakekirjan päälle, sekä painon sisäiset koevedokset (eng. proof, ks. myös mustavedokset) ja hylätyt virhepainamat. Sen sijaan kokonaan taiteilijan piirtämä tai vesivärimaalama luonnos 2 3 4 5 sijoitetaan arkistokohteiden luetteloon. Mitätöinti on tehty usein perforoimalla (esim. sanan "specimen", tai reikärivin; ks. myös mit ↑), leimaamalla Specimen/ Mitätön/ Makulerad tai printtaamalla "specimen" merkitsijän nimen paikalle.

Tällainen kappale ei ole missään vaiheessa ollut käypä arvopaperina. Joskus liimattuna tai ollut liimattuna taustakartonkiin, mistä jälkiä 4-sivulla. Emittoimaton paperinen osakekirja, mutta identtisella painatuksella ja siten aito ja täysin kokoelmakelpoinen. Usein mukana seuraa täydellinen kuponkiarkki, mikä lisää sp-kohteen mielenkiintoa, ja tämä on lisäksi käytännössä ainoa tapa saada hyvinkin korkeita osakelitteroita. Artikkeli specimeneistä. "Lahjaosakekirjat". – Kivipainon mustavedoksista.

bl:
Yhtiöltä itse käyttämättä ja ulos antamatta aikoinaan jäänyt, varalla ollut blanco-lomake (esimerkki sen käytöstä) tai yhtiön itse hylkäämä virhekappale (esim. 2). Osakekirja, jota yhtiö olisi voinut laskea liikkeelle ja tehdä käyväksi. Joskus bl-osakekirja saattaa olla valmiiksi numeroitu tai jopa allekirjoitettukin, mutta osakkeen merkitsijän nimeä ei ole (ellei yhtiön pääomistajan nimeä ole esipainettu), tai olla kesken jäänyt suunnitelma (esim. 2). Yhtiö on saattanut hylätä varaosakekirjansa vanhentuneen tekstisisällön tai yhtiön lakkaamisen vuoksi. Esiintyy yleensä ilman mitätöintiä, eikä leimamerkkiä voi olla. Ei aina erotettavissa sp-kappaleesta ilman tietoa kohteen taustasta. Oikea bl-muoto on harvinaisempi kuin sp. Ks. myös Osaväärenteet.

voim:
Poikkeuksellisesti keräilyosakekirja voi olla jopa voimassa oleva ja käypä (tai pakkolunastusaikaa jäljellä omaava) osake, mutta sijoitusmielessä selvästi vähempiarvoinen (yhtiön osakekohtainen oma po. kertaa litteran osakemäärä) verrattuna sen keräilyarvoon. Vain tällaiset litterat on otettu mukaan katalogiin. Os. vertailuarvo = verohallinnon laskema vertailuarvo osakkeelle (ei aivan sama, kuin substanssiarvo).

Usein rekisteröintiin tarvittavat siirrot ja saantoselvitykset puuttuvat ja niiden hankinta voi olla mahdotonta (ellei yhtiö suostu hyväksymään sitoumusta), tai osakkeen lunastushinta on käypää arvoa alhaisempi tai lunastusta ei haluta riskeerata taikka yhtiöjärjestyksessä on suostumuslauseke. Tällöin osakekirjalla ei myöskään ole kuin keräilyarvoa siitä huolimatta, että osake on muodollisesti voimassa eikä sen reaaliarvo olisi merkityksetön. Joitakin sellaisia kohteita on otettu pääluetteloon. Annettu hintaluokka koskee nimenomaan vain keräilyarvoa. Esimerkkejä tätä arvokkaimmista käyvistä vanhoista osakekirjoista kuvineen löytyy täältä. Lisää käyvistä osakkeista skripofiliassa.

$:
Ennen 1913 perustettu Suomalainen osakeyhtiö. $-yhtiöiden perustiedot löytyvät taulukoista. Suluissa oleva merkki ($) annetaan yhtiöille, jotka puuttuvat ao. listasta. Nykyisistä samoin kuin 1996 jälkeen lakanneista pörssiyhtiöistä (niistä ks. PT-kirjaa) ei anneta lisätietoja itse katalogissa.

kv:
Alleviivatun linkin takaa löytyy jpeg-kuva osakekirjasta. Jos yhtiön toisen annin osakekirjan ulkonäkö ei merkittävästi poikkeaa jo kuvatusta, ei kuvaa toisteta vaikka sitä olisikin käytettävissä. (kv) = julkaistu kuva ei ole täysin identtinen kohteen kanssa.
 ↑  Kuva on (miltei) samanlainen, kuin edellisellä rivillä olevan osakekirjan.
 ↓  Kuva on (miltei) samanlainen, kuin seuraavalla rivillä olevan osakekirjan.
Eräissä selaimissa jotkut kuvat kannattaa itse manuaalisesti suurentaa. Syy on ko. selaimen valittu Automatic Image Resizing -asetus, joka pienentää kuvaa näytön ruudun korkeuden (tai leveyden) kokoiseksi. Kuvan tummuus ja kirkkaus vaihtelevat kunkin katsojan kuvankatsantokulman sekä näytön ja käyttöjärjestelmän säätöjen mukaan.

[1]
Osakekirja ollut mukana Pekka Kantasen klubin huutokaupassa 13.2.1987, 26.5.1987, 31.8.1987, 18.12.1987 tai 28.9.1988, tai Pro Keräily Oy:n hinnastossa 1987. Vain epätavalliset kohteet on merkitty. PK = P. Kantanen, Aikamatka pörssiin: osakekirjat kertovat, 2012.
 HINTALUOKAT

Katalogin viimeisessä sarakkeessa on €-merkin jälkeen mielipiteeni osakekirjan arvoluokasta. Arvo tarkoittaa ao. kohteelle tyypillistä kuntoa ja muotoa tämän päivän hinnoin, eikä ole riippuvainen osakekirjan osakemäärästä (litterasta). Arviot perustuvat paperista maksettuihin keräilijähintoihin, silloin kuin niitä on tiedossa, mutta ilmeisiä erheitä ylös tai alas esim. alan huutokauppojen hinnoissa on luokittelussa pyritty eliminoimaan. Osakekirjaa kohden kauppoja on usein ollut vain vähän, joten tarkkoja hintoja ei ole mielekästä antaa, etenkin kun olemassa olevat kappalemäärät yleensä ei pystytä realistisesti arvioimaan. Saman annin korkeat litterat eivät käytännössä saa merkittävää hinanlisäystä. Ns. sporttimallisten (1980-luku) emittoitujen kohteiden tarjonta on usein vähäistä, mutta sitä ja kysyntää leimaa ennakoimattomuus. Siksi hintaluokka on yleensä €2, vaikka tunnettaisiin vain yhtenä kappaleena.

Hintojen on tarkoitus kuvata yksityisten keräilijöiden yksittäisistä osakekirjoista toisilleen maksamia hintoja Suomen markkinoilla. Vanhojen esineiden ammattikauppiaiden pyyntihinnat voivat olla korkeampiakin, johtuen arvonlisäverosta ym. kustannuksista. Sisäänostohinnat jälleenmyyntiä varten ovat tietysti paljon alhaisempia, kuin nämä keräilijähinnat. Ks. tarkemmin vanhojen osakekirjojen yleisistä hinnoitteluperiaatteista, käsillä olevan yksilön perushintaa lisäävistä tai alentavista erityisistä tekijöistä sekä kohteiden laatuluokittamisesta Suomen skripofilassa. Väärenteistä ym. ongelmista. PDF-kaavio, sen selvittämiseksi, onko tietty osake vielä voimassa.

€0:  luokka 5 € (keräilyarvo on noin 5 euroa tai vähemmän)
€1:  luokka 5–20 € (keräilyarvo on yli 5 euroa, mutta alle 20 euroa)
€2:  luokka 20–49 € (keräilyarvo on vähintään 20 euroa, mutta alle 50 euroa)
€3:  luokka 50–99 € (keräilyarvo on vähintään 50 euroa, mutta alle 100 euroa)
€4:  luokka väh. 100 € (keräilyarvo on 100 euroa tai yli, joskus paljonkin)
€4+:  keräilyarvo on todennäköisesti vähintään 500 euroa.

IBSS:n Scripophily-lehdessä huhtikuu 2013 kauppoja rekisteröivä Terry Cox kirjoittaa, että samanlaisista kohteista voidaan peräkkäin maksaa 50 ja 200 $, joten hän ei pysty määrittämään tarkkoja arvoja. "With rare exceptions, my ideal price estimates are far from recorded extremities." "The challenge is estimating what certificates will be worth to other collectors." (Lihavointi minun.) Omistajan parhaimman arvostuksen antaa rehellinen vastaus kysymykseen: "If something happened to your new certificate, what would you be willing to pay to acquire a replacement?"

Yhteydenottolomake.
 


G. Kock
Tämän sivu on: www.porssitieto.fi/osake/list_sel.html

Vanhat osakekirjat keräilykohteina. – Keräilyopas. – Vanhat pörssiosakekirjat. – Holding 1945. – 1762–1912 perustetut oy:t. – Ent. pörssiyhtiöt 1912–72 ja 1973–96. – Tilinpäätökset. – Yhtiöiden historiikit. – Eri alojen ensimmäinen yritys. – Suomen vanhimmat yhtiöt. – Osakeyhtiölaki 1864. – Osakeyhtiölaki 1895 (ja 1979) ja kaupparekisteri. – Ulkomaalaislaki 1939. –
Osakkeen vertailuarvo