POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


PAKKOLUNASTUS- JA
VÄLIMIESMENETTELYT

Vähemmistöosakkeiden pakkolunastaminen ja siihen liittyvä välimiesmenettely tulivat mahdollisiksi 1980 alkaen (OYL  734/1978 14 ja 16 luvut). Nykylainsäädäntö on osakeyhtiölaki (624/2006 18 luku) ja pörssiosakkeiden osalta arvopaperimarkkinalaki (746/2012 11 luku). 1990-luvulta lähtien pakkolunastuksia on tehty hyvin paljon. Lisää osakkeiden lunastamisesta.

Pörssitieto 34 -kirjasta, 2007:

Pakkolunastaminen

Arvopaperimarkkinalain mukainen julkinen ostotarjous ei velvoita osakasta myymään. Jos emoyhtiön (tai henkilön) osuus ylittää 2/3 (nyk. 30 ja 50 %) tytäryhtiön äänimäärästä, on emoyhtiön annettava arvopaperimarkkinalain tarkoittama lunastustarjous. Hinta määräytyy pörssikurssin mukaan.

Emoyhtiöllä on osakeyhtiölain mukaan oikeus (ja velvollisuus) pakkolunastaa tytäryhtiön vähemmistöosakkaiden omistamat osakkeet, mikäli se omistaa enemmän kuin 90 % tytäryhtiön osakkeista ja näin omistettujen osakkeiden tuottama äänimäärä on suurempi kuin 90 % tytäryhtiön osakkeiden yhteisestä äänimäärästä.


Välimiesmenettely

Jos esitetyn lunastusvaatimuksen jälkeen vielä on osakkeita ulkona, lunastava yhtiö pyytää käräjäoikeutta määräämään uskotun miehen valvomaan tuntemattomien osakkeenomistajien etuja riidassa. Tämän jälkeen yhtiö pyytää Keskuskauppakamaria asettamaan välimiesoikeuden (usein: yksi henkilö). Välimies ryhtyy selvittämään lunastusoikeutta ja -hintaa. Prosessin aikana osapuolia kuullaan useaan otteeseen.

Lunastava yhtiö vaatii yleensä välimiesoikeudeltä oikeutta osakkeiden ennakkohaltuunottoon, jotta omistusoikeus siirtyisi nopeammin vaikka lunastushinta olisi vielä auki. Jos lunastusoikeus on selvä välimies antaa tämän oikeuden, saatuaan yhtiöltä riittävän pankkitakauksen lunastushinnasta.

Siitä päivästä alkaen ja lopullisen välitystuomion lainvoiman saavuttamiseen asti, lasketaan lunastushinnalle korkoa, jota Pörssitiedossa mainitut lunastushinnat eivät sisällä. Koronsaajan on ilmoitettava saamansa korko veroilmoituksessa ja maksettava siitä pääomatuloveroa.

Välimiehen kustannuksista vastaa lunastaja. Jos osakas ei nosta lunastushintaa (luovuta osakekirjansa), kantaja tallettaa summan aluehallintovirastoon. Välitystuomioon tyytymätön voi valittaa siitä Helsingin käräjäoikeuteen.


Konkurssit ja fuusiot

Konkurssi- yms. pörssihtiöiden osakkaille ei ole sotien jälkeen jäänyt purkautumisessa jako-osuutta. Yhtiön lopullinen purkautuminen on saattanut tapahtua useita vuosia konkurssin jälkeen, kun lopputilitys on tehty.

Fuusiopäivämäärä on päivämäärä, jolloin tuomioistuimen antama fuusiolupa merkittiin kaupparekisteriin (yleensä runsaat kuusi kuukautta fuusiosopimuksen tekemisen jälkeen). Kirjanpidot yhdistetään jo ennen sitä.
 


POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT:

1912–72:   AJ   |    KR   |   SÖ


1973–96:   A–R   |    S–Ö

1997–2007 poistuneet

V. 2008 listoilla olleet

1862–75 pörssinoteeratut yhtiöt

1762–1912 per. oy:t    |   Listautumiset